ماده 111 قانون محاسبات عمومی کشور

منظور از اموال منقول مذکور در فصل پنجم این قانون اموال منقول غیرمصرفی است و ترتیب نگهداری حساب نقل و انتقال اموال ‌منقول مصرفی و در حکم مصرفی در آئین ‌نامه موضوع ماده 122 این قانون تعیین خواهد گردید.