نظریه مشورتی شماره 7/1402/378 مورخ 1402/08/17

تاریخ نظریه: 1402/08/17
شماره نظریه: 7/1402/378
شماره پرونده: 1402-69-378ع

استعلام:

نظر به مفاد ماده 67 قانون تامین اجتماعی که مقرر می‌دارد: «بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی که ظرف یک سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد، می‌تواند به شرط عدم اشتغال به کار از کمک بارداری استفاده نماید...»، بند 2 بخشنامه شماره 200/93/5271 مورخ 1393/4/17 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با این مضمون که «در خصوص پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری و بیماری کارکنان رسمی و ثابت دستگاه‌های اجرایی که مشترک صندوق تامین اجتماعی می‌باشند، با توجه به تبصره 3 ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری و با ملاحظه مفاد نامه شماره 501120/91/00 مورخ 1391/4/3 معاونت فنی و درآمد صندوق تامین اجتماعی، پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های ایام بارداری و بیماری کارکنان مذکور با رعایت مقررات مربوط به عهده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌باشد.» و با عنایت به ماده 17 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خواهشمند است در خصوص استحقاق برخورداری از مرخصی زایمان بانوان کارمند رسمی و ایضاً کارمندان پیمانی یا قراردادی جدیدالاستخدام مشترک صندوق تامین اجتماعی و یا بازنشستگی کشوری که تاریخ تولد فرزند ایشان قبل از تاریخ استخدام می‌باشد، اعلام نظر نمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 17 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 که به منظور حمایت از فرزندان بانوان شاغل و ایجاد فراغت کارکنان ذی‌ربط جهت رسیدگی به امور تربیتی و شخصی مربوط به زایمان وضع شده است، اقتضای حصول هدف مزبور شمول مقررات یادشده نسبت به کلیه بانوانی است که در وضعیت زایمان و حمایت‌های قانونی ناشی از آن قرار دارند و لذا در فرضی که کارمند زن قبل از استخدام زایمان نموده باشد و سپس استخدام شود، مادام که مدت مرخصی مقرر قانونی از تاریخ زایمان تا استخدام منقضی نشده باشد، کارمند مزبور نسبت به مدت باقی مانده از تاریخ استخدام استحقاق برخورداری از مرخصی یادشده را خواهد داشت.

منبع

عناوین و برچسب‌ها