رای شماره 167 مورخ 1382/04/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 342/81

شاکی: مدیرکل دفتر هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و 4 دیوان عدالت اداری

تاریخ را ی: یکشنبه 29 تیر 1382

شماره دادنامه: 167

مقدمه: الف- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/938 موضوع شکایت خانم فاطمه غلامی‌خجسته به طرفیت هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آموزش و پرورش به خواسته ابطال رای مورخ 1380/04/09 هیات بدوی به شرح دادنامه شماره 1148 مورخ 1380/08/01 حکم به ورود شکایت صادر نموده است.ب- شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1566 موضوع شکایت خانم منیره لعلی به طرفیت هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش استان همدان به خواسته اعتراض به رای مورخ 1380/04/09 به شرح دادنامه شماره 1539 مورخ 1380/08/26 حکم به رد شکایت صادر نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه دادنامه‌های فوق‌الذکر بر اساس مدارک و مستندات پرونده‌های مربوط و موضوع شکایت و اعتراض شاکی با رعایت جهات مقرر در بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری صادر شده است و اجتماع وحدت شرایط لازم در جهت تحقق امر تناقض محرز نیست. بنابراین موضوع از مصادیق ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و موردی برای اتخاذ تصمیم در اجرای ماده مذکور وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع