صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد

موضوع

تکلیف دادگاه در میزان تعلیق مجازات در مورد پرونده ای که برای تعلیق باقیمانده مجازات به شعبه بدوی واصل میشود

پرسش

چنانچه پرونده‌ای از اجرای احکام کیفری به لحاظ پیشنهاد قاضی اجرای احکام مبنی بر تعلیق باقیمانده مجازات متهم (سپری شدن یک‌سوم مجازات) به شعبه بدوی واصل گردد (در راستای اعمال ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی) آیا دادگاه می‌تواند مثلا یک دوم مجازات باقی‌مانده را تعلیق نماید یا باید به طور کامل تعلیق گردد؟

نظر هیئت عالی

نظریه اتفاقی که قائل به صلاحیت دادگاه در تعلیق تمام یا بخشی از مجازات حبس است صائب اعلام می‌شود.

نظر اتفاقی

با توجه به صدر ماده که اشعار داشته «در جرائم تعزیری درجه ۳ تا ۸ دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید.» و اطلاق آن ضابطه در مراحل دیگر از جمله وضعیتی که پرونده از اجرای احکام کیفری جهت تعلیق باقیمانده حبس ارسال می‌شود نیز مرعی است و دادگاه رسیدگی کننده می‌تواند تمام یا قسمتی از مجازات حبس را تعلیق نماید.