احاله پرونده منع تعقیب بدون اعلام نظر دادیار اظهارنظر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/04/07
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

احاله پرونده منع تعقیب بدون اعلام نظر دادیار اظهارنظر

پرسش

پرونده‌ای در دادسرای کازرون در حال رسیدگی و آدرس شاکی و متهم در شیراز می‌باشد؛ قاضی شعبه قرار منع تعقیب صادر می‌کند؛ دادیار اظهارنظر آن شهرستان بدون اینکه در خصوص قرار منع تعقیب به صراحت مخالفت کند و آن را نقض کند اعلام می‌دارد که جهت احاله پرونده به دادسرای شیراز اقدام نمایید. پس از درخواست احاله و موافقت دادگاه تجدیدنظر پرونده به دادسرای شیراز ارسال و به شعبه ارجاع شده است. حال با توجه به اینکه از طرفی در دادسرای کازرون قرار منع تعقیب صادر شده بود، لیکن دادیار اظهارنظر آن شهرستان به صراحت با آن مخالفت ننموده است، تکلیف دادسرای شیراز چیست؟ آیا باید پرونده اعاده گردد تا دادیار اظهارنظر کازرون به صراحت نظر خود را در خصوص مخالفت با قرار منع تعقیب و عقیده به احاله اعلام دارد یا اینکه در همین وضعیت به نظر دادیار اظهارنظر شیراز برسد یا اینکه خود شعبه بدون توجه به قرار منع تعقیب صادر شده به رسیدگی ماهوی ادامه و خود اتخاذ تصمیم نماید؟

نظر هیات عالی

با توجه به اینکه قرار منع تعقیب صادر شده به موافقت دادستان نرسیده و نظر مقام اظهارنظر، احاله پرونده بوده؛ نتیجتاً موجبی برای اعاده پرونده همان‌گونه که در نظریه اکثریت آمده وجود ندارد.

نظر اکثریت

زمانی که دادیار اظهارنظر، نظر بر احاله داشته است در واقع به این معنی است که وی با صدور قرار نهایی در ماهیت پرونده مخالفت نموده است و آن را نقض نموده است تا در دادسرای دیگر که به آن احاله شده است رسیدگی ادامه یابد و لذا مانند این است که قرار منع تعقیب صادر شده از مرجع درخواست کننده احاله نقض شده است و دادسرای رسیدگی کننده باید تحقیقات را ادامه و خود تصمیم مقتضی و قرار ماهوی صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه عدم نقض قرار منع تعقیب پرونده را عودت نماید؛ چه آنکه مرجع عالی (تجدیدنظر) احاله را پذیرفته و نمی‌توان خلاف نظر دادگاه تجدیدنظر عمل نمود.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه دادیار اظهارنظر مرجع درخواست کننده احاله صراحتاً قرار منع تعقیب صادر شده را نقض ننموده است؛ لذا این تصمیم قضایی هنوز اعتبار دارد و باید پرونده با همین وضعیت و بدون انجام تحقیق نزد دادیار اظهارنظر مرجعی که به آن احاله شده است (در فرض پرسش شیراز) ارسال تا ماهیتاً در خصوص آن اظهار عقیده نماید.

نظر ابرازی

دادیار اظهارنظر شهرستان می‌بایست به صراحت قرار منع تعقیب را نقض می‌نمود و سپس نظر بر احاله می‌داد و حال که به صراحت نقض ننموده است؛ باید پرونده به دادسرای شهرستان عودت گردد تا دادیار اظهارنظر آن شهرستان به صراحت نظر خود را اعلام و قرار منع تعقیب را نقض و سپس ارسال نماید.

منبع
برچسب‌ها