احزاب، سازمان ها و جمعیت های سیاسی در صورتی می‌توانند تقاضای صدور پروانه انتشار رسانه نمایند که اجازه فعالیت قانونی را از طرف وزارت کشور دارا بوده و مرجع صلاحیت دار قضایی رأی به انحلال آنها نداده باشد.