مورخ: ۲۲/۲/۹۳
نظریه شماره: ۳۸۸/۹۳/۷
شماره پرونده: ۴۲-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
۱- با توجه به ماده۱۳۴قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ آیا ازحیث تعیین مجازات برای جرائم متعدد مشابه وغیرمشابه تفاوتی وجود دارد؟به بیان دیگر درجرائم متعدد مشابه نیز سیستم جمع مجازات­ها حاکم است؟
۲- درفرض مثبت بودن پاسخ تعیین حداکثر مجازات برای هر فقره جرم مشابه ضروری است؟
۳- درپاسخ به سئوالات فوق بین جرائم مستلزم مجازات­های درجه هفت وهشت وغیرآن تفاوتی وجود دارد.
نظریه مشورتی:
۱- باتوجه به اطلاق ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات این ماده در کلیه جرایم موجب تعزیر اعم از مشابه یا غیر مشابه قابل اعمال است و در این خصوص تفاوتی بین جرائم نیست و در هر صورت فقط مجازات اشد به مرحله اجراء گذاشته می‌شود.
۲- باتوجه به پاسخ بند ۱ پاسخ این سوال مثبت است.
۳- طبق تبصره ۴ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات تعدد در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی‌شود، این مجازات ها باهم و با مجازات های تعزیری درجه ۱ تا ۶ جمع می‌گردد.