تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۱۰/۱۰
شماره نظریه: ۷/۹۳/۲۵۳۶
شماره پرونده: ۹۳-۱۲۷/۱-۰۷۴۱

استعلام:

درمواردی که خواهان درستون دادخواست در قسمت خواسته مبادرت به عنوان خواسته خود نمی­نماید بلکه آن را در ذیل دادخواست خود قسمت توضیحات عنوان مینماید آیا تکلیفی برای قاضی درمورد رسیدگی نسبت به آن وجود دارد؟ چه راهکاری پیشنهاد می­شود خواهشمند است مراتب جهت بهره­برداری قضایی به این شعبه ارسال فرمایید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجّه به مادّه ۵۱ ق.ا.د.م مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می دارد دادخواست باید در روی برگ­های چاپی مخصوص نوشته شود و حاوی نکات مذکور در این مادّه باشد و فرم تهیه شده برای دادخواست توسط قوه قضائیه برای تأمین همین منظور بوده و اصولاً به همین علّت، «مخصوص» تلقی می­شود و با توجّه به اینکه برابر مادّه ۵۴ قانون یاد شده، صدور اخطار رفع نقص به عهده مدیر دفتر است و وی برای احراز تکمیل قسمت­های تعیین شده در دادخواست، موظف به مراجعه به شرح دادخواست نمی­باشد و با عنایت به اینکه هدف مقنن از پیش­بینی لزوم طرح دعوی در برگ چاپی مخصوص، برقراری نظم دادرسی به ویژه در طرح دعوا و سهولت آگاهی کارکنان اداری و قاضی دادگاه مربوطه و البته خوانده، از ارکان مهم تشکیل دهنده پرونده قضائی می‌باشد، بنابراین در فرض سوال که خواسته در محلّ تعیین شده در دادخواست قید نشده است، مورد از موارد نقص می‌باشد که برابر قانون باید رفع شود.