ماده 15 قانون حفاظت و بهره‌‌ برداری از جنگلها و مراتع

(اصلاحی 1399/11/19)- سازمان جنگلبانی موظف است عوارض زیر را از متقاضیان بهره ‌برداری از درختان جنگلی که در جنگل ها یا مراتع مشجر یا بیشه‌ های‌ طبیعی یا اراضی جنگلی یا توده‌ های جنگلی یا باغات و اراضی زراعتی واقع در مناطق جنگلی به طور طبیعی روئیده ‌اند برای هر متر مکعب درخت ‌دریافت دارد.

ردیف عنوان میزان عوارض به ریال
1 درختان رده (1) بند (17) ماده (1)  1/400/000
2 درختان رده (2) بند (17) ماده (1) 1/172/000
3 درختان رده (3) بند (17) ماده (1) 700/000
4 چوب هیزمی 165/000

تبصره 1 - ملاک محاسبه حجم از لحاظ وصول عوارض و بهره مالکانه حجم تنه و شاخه‌ هائی است که قطر آنها از بیست سانتیمتر ببالا بوده و‌ قابلیت تبدیل به انواع چوب داشته باشد.
شاخه و تنه‌‌هایی که قطر آنها از بیست سانتی متر کمتر بوده و همچنین تنه و شاخه‌ های کج و معوج و معیوب که ‌قابل تبدیل به چوب صنعتی نباشد هیزمی محسوب می‌شود.

تبصره 2 - در صورتی که از تنه و شاخه ‌های کمتر از بیست سانتی متر قطر انواع چوب تهیه شود نصف عوارض مندرج در رده مربوط دریافت خواهد‌ شد.

تبصره 3 - بهره‌ برداری از درختانی که به استناد طرح در جنگلهای مربوط کاشته شده و یا می ‌شود طبق مفاد این ماده و تبصره فوق مشمول ‌پرداخت عوارض و بهره مالکانه خواهد بود.

تبصره 4 - پروانه‌ های صادر قبل از تاریخ 1342/6/27 از لحاظ وصول عوارض مشمول این ماده نبوده و عوارض آنها برابر قوانین قبلی وصول‌ میشود.

تبصره 5 - صدور هیزم و زغال چوب از کشور ممنوع است در صورت تخلف عین جنس به نفع سازمان جنگلبانی ضبط و جریمه‌ ای معادل یک ‌برابر بهای آن از مرتکب وصول خواهد شد.

‌تبصره 6 (الحاقی 1348/01/20)- دولت میتواند برای حمایت از صنایع چوب و یا تشویق صادرات عوارض موضوع این ماده را به پیشنهاد وزارت منابع طبیعی برای مدت ‌معین تقلیل دهد.