شماره پرونده ۱۰۹۲ - ۱/۱۲۷ - ۹۳
سوال
۱- آیا قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادگاه موضوع ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدید نظرخواهی می‌باشد یا خیر؟
۲- با توجه به اینکه در ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی مدیر دفتر دادگاه مکلف است در مقام تبادل لوایح، دادخواست و پیوست­ های آن را برای طرف دعوی ارسال نماید. حال چنانچه در ستون تجدیدنظرخوانده مشخصات طرف دعوی قید و در ادامه نوشته شده باش-د که با وکالت مثلاً فلانی و در ستون نشانی نیز آدرس وکیل قید شده باشد، در این وصف دادخواست و پیوست­ ها باید به آدرس مندرج در دادخواست تجدیدنظرخواهی که مربوط به وکیل است ارسال و ابلاغ شود یا باید مراتب تجدیدنظرخواهی به نشانی خود تجدیدنظرخوانده ارسال و ابلاغ گردد؟
نظریه شماره ۱۵۰۳/۹۳/۷ - ۲۶/۶/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- قرار عدم صلاحیت محلی صادره از دادگاه بدوی فرض سوال، غیرقابل تجدیدنظر است، ولی تجدیدنظرخواه می­ تواند ضمن تجدیدنظرخواهی نسبت به رای دادگاه بدوی، نسبت به صلاحیت محلی دادگاه صادرکننده رای نیز اعتراض کند. در این صورت دادگاه تجدیدنظر طبق ماده ۳۵۲ قانون آئین دارسی در امور مدنی، اگر دادگاه صادرکننده رای را فاقد صلاحیت محلی تشخیص دهد، رای را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می­ کند.
۲- چنانچه وکیل در مرحله بدوی دخالت داشته و وکالت موکل (تجدیدنظرخوانده) در مرحله بالاتر را نیز داشته باشد و تمبر قانونی را ابطال نموده باش-د، دادخواس-ت تجدیدنظرخواهی و ضمائم آن، باید به نشانی وکیل ارسال شود.