تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۶/۲۶
شماره نظریه: ۷/۹۳/۱۵۰۳
شماره پرونده: ۹۳-۱۲۷/۱-۱۰۹۲

استعلام:

۱- آیا قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادگاه موضوع ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی می­باشد یاخیر؟
۲- با توجه به اینکه در ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی مدیر دفتر دادگاه مکلف است در مقام تبادل لوایح، دادخواست و پیوست­های آن را برای طرف دعوی ارسال نماید. حال چنانچه در ستون تجدیدنظر خوانده مشخصات طرف دعوی قید و در ادامه نوشته شده باشد که با وکالت مثلا فلانی ودر ستون نشانی نیز آدرس وکیل قید شده باشد، در این وصف دادخواست و پیوست­ها باید به آدرس مندرج در دادخواست تجدیدنظرخواهی که مربوط به وکیل است ارسال و ابلاغ شود یا باید مراتب تجدیدنظرخواهی به نشانی خود تجدیدنظرخوانده ارسال و ابلاغ گردد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- قرار عدم صلاحیت محلی صادره از دادگاه بدوی فرض سوال، غیر قابل تجدیدنظر است؛ ولی تجدیدنظرخواه می­تواند ضمن تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی دادگاه بدوی، نسبت به صلاحیت محلی دادگاه صادرکننده رأی نیز اعتراض کند. در این صورت دادگاه تجدیدنظر طبق ماده ۳۵۲ قانون آئین دارسی در امور مدنی، اگر دادگاه صادرکننده رأی را فاقد صلاحیت محلی تشخیص دهد، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می­کند.