ماده 37 مکرر قانون حفاظت و بهره‌‌ برداری از جنگلها و مراتع

(الحاقی 1348/01/20)- در صورت نیاز موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت به اراضی جنگلی جلگه‌ ای و مراتع غیرمشجر جلگه‌ ای از حوزه آستارا تا‌ حوزه گلیداغی وزارت منابع طبیعی مجاز است اراضی مورد نیاز را حداکثر تا ده هکتار در هر استان برای اجرای وظایف اصلی آنها به بهای عادله‌ بفروشد.