دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.