ماده 570 قانون مدنی

جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلائی باطل است.