تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۱۱/۲۱
شماره نظریه: ۷/۹۲/۲۲۳۳
شماره پرونده: ۹۲-۱۸۶/۱-۱۷۷۲

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تبصره (۳) ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است بنابراین اگر مجازاتهای تعیین شده فقط حبس باشد، مجازاتی که مدت حبس بیشتری دارد، اشد محسوب می‌شود و اگر حبس آنها مساوی ولی بعضی توأم با مجازاتهای دیگری باشد، آنکه دارای مجازاتهای مختلف است، مجازات اشد محسوب می‌شود. در صورت عدم امکان تشخیص مجازات اشد، مجازات حبس ملاک تشخیص درجه مجازات است؛ بنابراین درجه جرم کلاهبرداری با توجه به مجازات حبس تعیین می‌شود.