ماده 360 قانون مدنی

هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثناء آن از مبیع نیز جایز است.

عناوین و برچسب‌ها