ماده 608 قانون مدنی

در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد.