اصل 84 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.

نظریه های تفسیری شورای نگهبان (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها