اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.

عناوین و برچسب‌ها