ماده 251 قانون مدنی

رد معامله فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.

عناوین و برچسب‌ها