نظریه شماره: ۷/۹۳/۱۸۷
مورخ: ۱۳۹۳/۲/۶
شماره پرونده: ۱۷۵۳-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
درمورد ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی که به دلیل مشخص نبودن مرتکب هر رفتار دیه تقسیم می­شود آیا تعیین مجازات تعزیری وجاهت دارد یا خیر.
نظریه مشورتی:
چون مرتکب یا مرتکبین رفتار یا رفتارهای مذکوردر ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی مصّوب سال۱۳۹۲ مشخص نمی‌باشند،بنابراین تعیین مجازات تعزیری ،علاوه بردیه مقّرردر قانون ،برای مرتکب یا مرتکبین رفتارهای یاد شده فاقد وجاهت قانونی است.