اصطلاحاتی که در این آیین ​نامه، دستورالعمل ها و پیوست های مربوط به کار رفته اند، دارای معانی مشروح زیر می​باشند: 1 - آزادراه: آزادراه به راهی گفته می​شود که حداقل دارای دو خط اتومبیل رو و یک شانه حداقل به عرض سه متر برای هر طرف رفت و برگشت بوده و دو طرف آن به نحوی محصور بوده و در تمام طول آزادراه ا ...
ادامه ...
بینایی برای گواهی ‌نامه ‌های رانندگی پایه الف (گروه‌ های 1 و 2) و پایه ب (گروه 1) و ویژه: 1 - حداقل قدرت بینایی برای مجموع دوچشم با اصلاح یا بدون اصلاح 10 /12 2 - حداقل میدان بینایی برای هر چشم 70 درجه. 3 - برای افراد تک‌ چشمی حداقل قدرت بینایی 10 /9 و میدان بینایی 100 درجه، ضمن رعایت شرایط ویژه در ...
ادامه ...