نظریه مشورتی شماره 7/92/1864 مورخ 1392/09/24

تاریخ نظریه: 1392/09/24
شماره نظریه: 7/92/1864
شماره پرونده: 92-16/10-1396

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر بند 99 ماده 1 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384/3/18 هیات وزیران، وسیله نقلیه عبارت است از وسایل موتوری و غیرموتوری و موتورسیکلت که برای جابه جایی انسان و کالا در راه به کار میرود که به نظر نمیرسد این تعریف بر ترن هوایی شهربازی صدق کند، با این حال، تشخیص مصداق با جلب نظر مراجع تخصصی مربوط مانند اداره راهنمایی و رانندگی در هر مورد با مقام قضایی رسیدگیکننده است.

منبع