حسابهای خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانک‌های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران نمایندگی داشته باشند به درخواست خزانه ‌دار کل کشور و یا مقام مجاز از طرف او افتتاح و یا مسدود میگردد و استفاده از حسابهای مزبور با ‌حداقل امضاء مشترک دو نفر از مقامات خزانه ‌داری کل ...
ادامه ...
پیش ‌بینی درآمد و یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌ گردد و در هر مورد احتیاج به ‌مجوز قانونی دارد مسئولیت حصول صحیح بموقع درآمدها بعهده روسای دستگاههای اجرائی مربوط میباشد.
تنخواه ‌گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه ‌گردان حسابداری از طرف ذیحساب با تأیید وزیر یا رئیس موسسه و یا‌ مقامات مجاز از طرف آنها برای انجام برخی از هزینه‌ ها در اختیار واحدها و یا مأمورینی که به موجب این قانون و آیین‌نامه‌های اجرائی آن مجاز بدریافت تنخواه‌ گردان هستند قرار میگیرد تا ب ...
ادامه ...
چک های صادر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند ط ...
ادامه ...