وظایف و حدود اختیارات : از قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش

وظایف هیئت مرکزی گزینش به شرح زیر خواهد بود:
۱ - ایجاد، تفکیک، ادغام و انحلال هسته‌های گزینش مورد نیاز طبق دستورالعملهای هیئت عالی گزینش.
۲ - بررسی، انتخاب، معرفی اعضاء هسته‌های گزینش، مسوول و معاونین دبیرخانه به هیئت عالی گزینش.
۳ - رسیدگی به شکایات در مرحله دوم تجدید نظر.
۴ - اجرای مصوبات، دستورالعملها، بخشنامه‌ها و سایر امور محوله که از سوی هیئت عالی گزینش ابلاغ می‌گردد.
۵ - ایجاد هماهنگی، آموزشی، بازرسی، نظارت و ارزشیابی عملکرد کلیه هسته‌های گزینش و تهیه بخشنامه‌های مربوطه.
۶ - ارتباط و هماهنگیهای لازم با دستگاهها و مراجع ذیربط.
۷ - پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و بودجه هیئت مرکزی و هسته‌های گزینش تابعه به وزارتخانه.
وظایف دبیر هیئت مرکزی گزینش عبارت است از:
۱ - اداره امور اجرایی هیئت مرکزی و دبیرخانه طبق دستورالعملهای هیئت عالی گزینش.
۲ - صدور احکام انتصاب پس از طی مراحل قانونی.
۳ - پیگیری و اجرای مصوبات هیئت مرکزی و هیئت عالی گزینش.
هسته‌های گزینش وظایف ذیل را زیر نظر هیئت مرکزی بعهده دارند:
۱ - اجرای دستورالعملها، بخشنامه‌ها و سایر موارد محوله از هیئت مرکزی و هیئت عالی گزینش.
۲ - بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی، اعتقادی، سیاسی متقاضیان مشمول این قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال (‌به تحصیل یا‌ استخدام).
۳ - تأیید صلاحیت کارکنان هسته.
۴ - رسیدگی به شکایات در مرحله اول تجدید نظر.
وظایف مدیر هسته به شرح ذیل می‌باشد:
۱ - اداره امور اجرایی و هماهنگی امور واحدهای هسته گزینش طبق دستورالعملهای هیئت مرکزی و هیئت عالی گزینش.
۲ - صدور احکام انتصاب کارکنان پس از بررسی و تأیید هسته گزینش.
۳ - اجرای کلیه مصوبات هسته گزینش، هیئت مرکزی و هیئت عالی گزینش.
وظایف وزارت آموزش و پرورش در امر گزینش به شرح ذیل است:
۱ - برگزاری امتحانات یا مصاحبه تخصصی در موارد لزوم طبق مقررات استخدام کشوری (‌همزمان با طی مراحل گزینش) با مسوولیت نماینده‌وزیر در هیئت (‌در صورت تفویض سازمان امور اداری و استخدامی کشور).
۲ - انجام امور معاینات پزشکی اعم از معاینات عمومی و آزمایشگاهی بطور اعم و اخص طبق آیین‌نامه پیشنهادی سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور که به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.
۳ - پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و بودجه مورد نیاز هیئت مرکزی و هسته‌های گزینش تابعه آن حسب مورد به سازمان امور اداری و استخدامی کشور‌یا سازمان برنامه و بودجه.
۴ - تأمین کلیه امکانات مورد نیاز هیئت مرکزی و هسته‌های گزینش تابعه اعم از پرسنل، جا و مکان، وسایل نقلیه و همچنین پیش‌بینی ردیف ‌مستقل بودجه برای هیئت مرکزی گزینش.
تبصره ۱ - سازمانهای امور اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه موظفند حسب مورد نسبت به پیشنهادهای وزارتخانه با رعایت نظر هیئت ‌عالی گزینش اقدام نمایند.
تبصره ۲ - کلیه امکاناتی که در تاریخ ۱/۷/۱۳۷۳ در اختیار هیئت مرکزی و هسته‌های گزینش آموزش و پرورش بوده است اعم از نیروی انسانی ‌موجود با توجه به پستهای سازمانی، مکان، وسیله نقلیه کماکان در اختیار هیئت تشکیل شده بر اساس این قانون خواهد بود به استثناء مواردی که‌ طبق قانون منتقل یا واگذار شده باشد.