تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۹/۱۸
شماره نظریه: ۷/۹۳/۲۲۴۰
شماره پرونده: ۹۳-۱۸۲-۱۵۰۳

استعلام:

اگر پدر و مادر طفلی با دریافت وجه نقد طفل خود را در اختیار فرد دیگری قرار دهند که آن فرد به عنوان فرزند خوانده از آن نگهداری نماید(خرید و فروش طفل) آیا این عمل، دارای عنوان مجرمانه می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قانونگذار در ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱، هرنوع خرید و فروش و بهره­کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل.... را دارای وصف مجرمانه دانسته است. بدیهی است که در خصوص فرزند خواندگی می­باید مطابق قوانین خاص خود رفتارگردد و لذا درفرض مطروحه که ناظر بر فروش فرزند به دیگری می­باشد، با توجه به مراتب فوق الذکر جرم محسوب می­گردد و خریدار و فروشنده طفل قابل تعقیب و مجازات هستند./ب