فروش مواد دخانی به اطفال و نوجوانان

عنوان جرم
فروش مواد دخانی به اطفال و نوجوانان
مجازات
جزای نقدی درجه 8
مستند قانونی
ماده 16 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399/02/23

عناوین و برچسب‌ها