ماده 420 قانون مدنی

خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.

عناوین و برچسب‌ها