اصل 148 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

هر نوع بهره‌برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آن‌ها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر این‌ها ممنوع است.

عناوین و برچسب‌ها