ماده 207 قانون مدنی

ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‎شود.

عناوین و برچسب‌ها