مبحث سوم - هیات عامل

از قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
الف- رئیس کل، قائم مقام و معاونان رئیس کل، اعضای هیات عامل بانک مرکزی را تشکیل می ‌دهند.
ب- قائم‌مقام رئیس کل با پیشنهاد رئیس کل و تایید و حکم رئیس جمهور منصوب و عزل می‌ شود.
تبصره- قائم‌مقام رئیس‌کل باید واجد شرایط مذکور در بند «ب» و جزء (1) بند «ح» ماده (7) این قانون باشد.
پ- اجرای کلیه وظایف و بکارگیری اختیارات بانک مرکزی در این قانون، در چهارچوب مصوبات هیات عالی بر عهده هیات عامل است. همچنین هیات عامل مکلف به اجرای سایر اموری است که از سوی هیات عالی یا رئیس کل ارجاع می‌گردد. مصوبات هیات عامل پس از تایید رئیس کل، معتبر خواهدبود.
رئیس کل، بالاترین مقام اجرائی بانک مرکزی است و مسئولیت اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. رئیس کل، عهده‌دار کلیه امور اجرائی بانک مرکزی می‌باشد و در چهارچوب مصوبات هیات عالی در قبال اقدامات بانک مرکزی به رئیس‌جمهور پاسخگوست.
همچنین رئیس‌کل با رعایت قوانین مربوط، عهده‌ دار وظایف زیر است:
1- نصب و عزل معاونان و مدیران بانک مرکزی
2- سخنگویی بانک مرکزی و هیات عالی
3- نمایندگی بانک مرکزی در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی
4- امضای قرارداد و توافقنامه به نمایندگی از بانک مرکزی
5- طرح دعوی در مراجع رسمی داخلی و خارجی
6- طراحی ساختار داخلی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و ارائه آن به هیات عالی جهت تصویب
7- پیشنهاد بودجه سالانه بانک مرکزی به هیات عالی
8- سایر وظایف محوله از سوی هیات عالی
تبصره 1- رئیس کل می‌تواند حق امضا و یا بخشی از وظایف اجرائی خود را به قائم‌مقام، معاونان، مدیران و کارکنان بانک مرکزی تفویض کند. تفویض وظایف و حق امضا نافی مسئولیت وی نیست.
تبصره 2- اختیارات قائم مقام رئیس‌کل به‌جز مواردی که در این قانون تصریح شده‌است، از طرف رئیس کل تعیین می‌شود و در صورت غیبت، استعفا یا فوت رئیس کل تا زمان تعیین جایگزین، قائم مقام دارای کلیه اختیارات و وظایف رئیس کل می‌باشد.