ماده 64 قانون حفاظت و بهره‌‌ برداری از جنگلها و مراتع

مساحت مراتع مذکور در بند ب ماده 4 قانون ملی شدن جنگلها حداکثر تا دو برابر مساحت اراضی مزروعی و آیش و باغات و قلمستان‌ خواهد بود.
تبصره - دامداران دهات و مزارع مربوط مجاور موضوع ماده فوق در استفاده از مراتع مازاد با رعایت مقررات و قوانین حق تقدم خواهند داشت.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)