ماده 73 قانون کار

کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند:
‌الف - ازدواج دائم
ب - فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان.