شماره پرونده ۱۹۶۴ - ۱/۱۲۷ - ۹۲
سوال
درخصوص نحوه طرح دعوی در مورد انتقال سند خودرو سوالی مطرح می­ گردد که تقاضای بررسی و اعلام نظر مشورتی دارم:
آقای «الف» خودرویی را که سند آن به نام خود وی می‌باشد با فروش نامه عادی به آقای «ب» می­ فروشد و شخص «ب» همین خودرو را با مبایعه نامه عادی به «ج» واگذار می­ کند و «ج» با فروش نامه عادی به «د» می ­فروشد. حال، شخص «د» جهت طرح دعوی برای انتقال سند آیا باید همه ایادی قبلی را طرف دعوی قرار دهد یا طرح دعوی به طرفیت «ج» و «الف» کفایت می کند؟
نظریه شماره ۱۰۰/۹۳/۷ - ۲۷/۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
دعوای الزام به انتقال سند رسمی می باید لزوماً به طرفیت شخصی صورت پذیرد که سند رسمی به نام وی است اما در خصوص سایر ایادی که در نقل و انتقال خودرو به عنوان فروشنده نقش داشته اند با توجه به نسبی بودن اثر احکام، ضرورتی به طرح دعوا به طرفیت آنها از سوی خریدار نهایی نبوده مگر اینکه خریدار بخواهد از طرف قرار دادن آنها برای خود حقی قایل و از آن استفاده نماید. بدیهی است که طرح دادخواست دعوای طاری (جلب ثالث) در حین رسیدگی بارعایت شرایط قانونی بلااشکال است.