آیین نامه مربوط به تعرفه های خدمات خاص پزشکی قانونی ۱۴۰۱/۰۱/۱۴

بر اساس ماده ۳ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۱۳۷۲/۴/۲۷ مجلس شورای اسلامی بدینوسیله هزینه های خدمات خاص پزشکی قانونی با در نظر گرفتن تعرفه های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح زیر تصویب و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.
سازمان پزشکی قانونی کشور و کلیه ادارات کل، مراکز و شعب تابعه موظف اند تعرفه های خدمات خاص پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۱ را مطابق تعرفه موضوع ماده ۲ آیین نامه از تاریخ ابلاغ اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند و کلیه آیین نامه های قبلی ملغی الاثر می‌باشد.
سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز به دریافت تعرفه خدمات خاص پزشکی قانونی به شرح پیوست بوده و موظف است رسید وجوه دریافتی را به مراجعین یا نماینده آنان تحویل نماید. ضمناً هزینه خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی که به مراکز خارج از سازمان ارجاع می‌شود، حسب مورد توسط متقاضی به همان مراکز پرداخت می‌گردد.
در صورت تشخیص سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص افرادی که معسر از پرداخت هزینه های خدمات پزشکی قانونی باشند، رییس سازمان و مقامات مجاز از طرف ایشان می‌توانند آنان را از پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه های مربوطه معاف نمایند.

ردیف

شرح تعرفه ۱۴۰۱ به ریال توضیحات
حوزه معاینات
۱

صدور نظریه کارشناسی پزشکی قانونی برای هر نفر در هر نوبت مراجعه:

- عمومی

- اختصاصی زنان

- اختصاصی مردان

۱/۰۵۰/۰۰۰  
۲ کارشناسی روانپزشکی قانونی برای هر نفر در هر نوبت مراجعه ۱/۲۰۰/۰۰۰  
۳ کارشناسی پزشکی قانونی بر بالین بیمار در خارج از مراکز پزشکی قانونی و در محدوده شهر ۱/۸۰۰/۰۰۰  
۴ کارشناسی پزشکی قانونی بر بالین بیمار در خارج از مراکز پزشکی قانونی و خارج از محدوده شهر ۲/۱۸۰/۰۰۰  
۵ صدور نظریه کارشناسی پزشکی قانونی برای از کارافتادگی - در صورتی از کارافتادگی جسمانی باشد تعرفه ۱ و در صورتی که از کارافتادگی روانپزشکی باشد تعرفه ۲ و در صورتی که کارشناسی جسمانی و روانپزشکی باشد مجموع تعرفه ۱ و ۲ اخذ گردد
۶ کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین سن ۱/۰۵۰/۰۰۰  
۷ کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین نقص عضوی - در مورد تعرفه به توضیحات ردیف ۸ مراجعه شود.
۸ کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین ارش: برای مجموع ارش کمتر یا مساوی ۱ % دیه کامل انسان ۷۵۰/۰۰۰ ۱ – در صورت تعیین نقص عضو فقط تعرفه تعیین شده برای ارش دریافت شود.
۲ – تعرفه تعیین شده برای ارش، مستقل از تعرفه های تعیین شده برای ردیف های ۱ و ۲ است.
برای مجموع ارش بیش از ۱ % و کمتر یا مساوی ۱۰ % دیه کامل انسان ۱/۰۰۰/۰۰۰
برای مجموع ارش بیش از ۱۰ % و کمتر یا مساوی ۲۵ % دیه کامل انسان ۱/۱۰۰/۰۰۰
برای مجموع ارش بیش از ۲۵ % و کمتر یا مساوی ۵۰ % دیه کامل انسان ۱/۶۰۰/۰۰۰
برای مجموع ارش بیش از ۵۰ % و کمتر یا مساوی ۱۰۰ % دیه کامل انسان ۱/۹۰۰/۰۰۰
برای مجموع ارش بیش از ۱۰۰ % و کمتر یا مساوی ۱۰ % دیه کامل انسان ۲/۲۰۰/۰۰۰
۹ کارشناسی پزشکی قانونی در مورد رشد جسمانی و عقلانی مجموع تعرفه ردیف ۱ و ۲ اخذ گردد  
۱۰ بررسی گواهی استعلاجی کارکنان قوه قضاییه در مراکز معاینات یا کمیسیون پزشکی رایگان  
۱۱ بررسی گواهی استعلاجی پرسنل سایر سازمان ها و ادارات ۴۳۰/۰۰۰  
۱۲ کارشناسی صحت مزاج جهت استخدام مجموع تعرفه معاینات و آزمایش های انجام شده اخذ گردد  
۱۳ کارشناسی تطبیقی آلات جرم با نوع صدمه رایگان  
۱۴ عکس برداری (فتوگرافی) از افراد جهت تشکیل پرونده رایگان  
۱۵ رادیوگرافی های مختلف بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان  
۱۶ تفسیر کلیشه های رادیوگرافی مجزای یک ناحیه توسط رادیولوژیست رایگان  
۱۷ صرف اعلام نتیجه به مرجع استعلام کننده در خصوص آزمایش هایی که در مراکز پزشکی قانونی انجام نمی شود. ۱۰۰/۰۰۰ چنانچه آزمایشی در بیرون از مراکز پزشکی قانونی انجام و جهت اعلام به مرجع نیاز به اظهارنظر کارشناسی داشت، لازم است فقط «تعرفه کارشناسی مربوطه» دریافت شود. در غیر اینصورت لازم است تعرفه ۱۰۰/۰۰۰ ریال دریافت گردد.
حوزه تشریح
۱۸ کاور جسد ۶۰۰/۰۰۰  
۱۹ معاینه جسد و صدور جواز دفن ۱/۷۰۰/۰۰۰  
۲۰ نگهداری جسد در سردخانه برای هر شبانه روز رایگان در صورت درخواست شخصی یا عدم تحویل گرفتن جسد، علی رغم آماده بودن، جهت نگهداری آن هر شب ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال دریافت گردد.
۲۱ مومیایی کردن جسد ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مومیایی کردن اجساد جهت اتباع کشور عراق و افغانستان به میزان ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد.
۲۲ صدور گواهی پزشکی قانونی جهت انتقال جسد به خارج از کشور بدون انجام مومیایی ۱/۱۵۰/۰۰۰  
۲۳ صدور گواهی فوت اجساد معاینه شده در پزشکی قانونی رایگان  
۲۴ اعلام نظر کارشناسی در خصوص علت فوت اجسادی که جواز دفن آنها در پزشکی قانونی صادر نگردیده است ۷۰۰/۰۰۰ در صورت ارجاع به کمیسیون مابه التفاوت تعرفه کمیسیون دریافت گردد.
۲۵ گرافی از جسد بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان حداکثر مبلغ دریافتی ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد.
۲۶ کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین ارش صدمات غیرمسری در فوت - مطابق تعرفه های ردیف ۸ دریافت گردد.
حوزه آزمایشگاه
۲۷ آزمایش کامل ادرار در مراجعین سرپایی ۲۵/۰۰۰  
۲۸ بیوشیمی ادرار به صورت تک درخواستی سرپایی (خون در ادرار، پروتئین در ادرار و...) ۲۰/۰۰۰  
۲۹ اندازه گیری هر یک از فلزات سنگین به ازای هر نمونه ۳۰۰/۰۰۰  
۳۰ تجسس و تعیین نوع مواد مخدر در ادرار در مراجعین ۹۴۰/۰۰۰  
۳۱ تجسس و تعیین ترکیبات آمفتامین و شبه آمفتامینی در ادرار مراجعین ۱/۱۵۰/۰۰۰  
۳۲ اندازه گیری الکل در هوای تنفسی ۶۷۰/۰۰۰  
۳۳ اندازه گیری الکل در نمونه های غیرزیستی به ازای هر نمونه و یا در خون (مراجعین سرپایی) ۹۵۰/۰۰۰  
۳۴ تعیین نوع مواد مخدر، ترکیبات آمفتامین و شبه آمفتامینی در نمونه های غیرزیستی به ازای هر نمونه ۱/۲۰۰/۰۰۰  
۳۵ جستجو و تعیین مقدار هر یک از داروها و سموم معین در نمونه های اخذ شده از افراد زنده به تفکیک در هر نمونه ۴۵۰/۰۰۰  
۳۶ آزمایش سم شناسی از مواد خوراکی و غذایی به ازای هر نمونه ۶۰۰/۰۰۰  
۳۷ آزمایش دارو و مواد نامعلوم از نظر نوع و سمیت ۱/۴۰۰/۰۰۰  
۳۸ آنالیز کربوکسی هموگلوبین در خون ۳۹۰/۰۰۰  
۳۹ بررسی سم شناسی در اجساد به ازای هر نمونه ارسالی به آزمایشگاه ۵۰۰/۰۰۰ حداکثر مبلغ دریافتی ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد.
۴۰ بررسی آسیب شناسی در اجساد به ازای هر نمونه ۵۰۰/۰۰۰ حداکثر مبلغ دریافتی ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد.
۴۱ بررسی میکروسکوپی ظاهری موها ۱۸۰/۰۰۰  
۴۲ تعیین منشأ انسانی لکه خون به ازای هر نمونه ۲۵۰/۰۰۰ حداکثر مبلغ دریافتی در هر پرونده ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد.
۴۳ تجسس و تعیین ماهیت انواع لکه در البسه و سواپ ها در مراجعین سرپایی یا اجساد به ازای هر نمونه ۲۰۰/۰۰۰ حداکثر مبلغ دریافتی ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد.
۴۴ تعیین گروه خونی اصلی و RII در مراجعین سرپاییه و لکه ها به ازای هر نمونه ۹۰/۰۰۰  
۴۵ اسپرموگرام ۶۰/۰۰۰  
۴۶ RPR ۵۰/۰۰۰  
۴۷ B.IICG به روش الایزا ۴۵۰/۰۰۰  
۴۸ انجام آزمایش DNA TYPING به روش بررسی STR مولکول DNA به ازای هر نفر ۳/۹۰۰/۰۰۰  
۴۹ انجام آزمایش DNA TYPING به روش بررسی DNA میتوکندری به ازای هر نفر ۴/۳۰۰/۰۰۰  
۵۰ انجام آزمایش DNA TYPING به روش بررسی YSTR به ازای هر نفر ۴/۸۰۰/۰۰۰  
۵۱ انجام آزمایش DNA TYPING به روش بررسی XSTR به ازای هر نفر ۴/۸۰۰/۰۰۰  
۵۲ تفسیر نتایج آزمایش ژنتیک و اعلام نظر کارشناسی پزشکی قانونی به ازای هر پرونده ۷۰۰/۰۰۰  
۵۳ انجام آزمایش DNA TYPING بر روی نمونه های (استخوان، دندان، مو، بافت و...) به ازای هر نمونه ۶/۰۰۰/۰۰۰  
۵۴ انجام آزمایش DNA TYPING بر روی مدارک ارسالی (شامل البسه، اشیاء، سواپ و آلات قتاله) به ازای هر نمونه ۴/۸۰۰/۰۰۰  
۵۵ انجام آزمایش DNA TYPING بر روی بافت بلوک پارافین به ازای هر قطعه ۵/۵۰۰/۰۰۰  
۵۶ تعیین توالی نوکلئوتیدها در هر نمونه (محصول PCR) ۱/۵۰۰/۰۰۰  
۵۷ انجام سایر آزمایش های مختلف بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان  
حوزه کمیسیون
۵۸ کارشناسی پزشکی قانونی در کمیسیون تخصصی (در مرکز استان یا شهرستان) ۳/۹۰۰/۰۰۰ لازم به ذکر است پرونده کمیسیون سقط در بخش معاینات به صورت رایگان تشکیل و انجام می‌گردد و در صورت صدور مجوز جهت انجام سقط، ۵۰ % تعرفه کمیسیون اخذ می‌گردد.
۵۹ کارشناسی پزشکی قانونی در کمیسیون تخصصی مجدد (در مرکز استان) ۴/۷۰۰/۰۰۰  
۶۰ کارشناسی پزشکی قانونی در کمیسیون تخصصی مرکزی (در تهران) ۵/۶۰۰/۰۰۰  
در مواردی که تعرفه اولیه کارشناسی دریافت گردیده و بنا به تشخیص پزشکی قانونی پرونده به کمیسیون پزشکی ارسال می‌گردد، مابه التفاوت تعرفه کمیسیون و تعرفه کارشناسی اولیه اخذ گردد.
۶۱ حق ثبت نام شرکت در سمینار داخلی و خارجی بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان  
۶۲ حق اشتراک شبکه اطلاع رسانی بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان  
۶۳ خدمات آموزشی و پژوهشی بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان  
غلامحسین محسنی اژیه