منع تبعیض در بهره‌برداری از منابع طبیعی و درآمدهای ملی در سطح استان‌ها