ماده ۲۹۱ قانون مدنی

ابراء ذمه میت از دین صحیح است.

بعدی ❭