ماده ۴۴۵ قانون مدنی

هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می‌شود.

بعدی ❭