ماده ۴۶۵ قانون مدنی

در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست.

بعدی ❭