اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

بعدی ❭