ماده ۷۵۵ قانون مدنی

صلح با انکار دعوی نیز جائز است بنابراین درخواست صلح اقرار محسوب نمیشود.

بعدی ❭