ارتباط با من تلگرام اینستاگرام

ماده ۶۷۹ قانون مدنی

موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

بعدی ❭