ماده ۲۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری

هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضائی که توام با قرار تامین صادر شده است، تخلف کند، قرار نظارت لغو و قرار تامین، تشدید می شود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تامین متناسب تبدیل می‏ گردد. مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضائی به متهم، تفهیم می شود.
تبصره- در اجرای این ماده نمی توان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد.

بعدی ❭