ماده ۶۴۰ قانون مدنی

مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمیباشد مگر در صورت تفریط یا تعدی.

بعدی ❭