ماده ۶۵۷ قانون مدنی

تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.

بعدی ❭