ماده ۴۱ قانون دریایی

حق رجوع بفروشنده
‌دارندگان حقوق ممتاز ظرف سه ماه از تاریخ آخرین آگهی فروش کشتی موضوع ماده ۲۵ حق رجوع بفروشنده را خواهند داشت.

بعدی ❭