ماده ۳۸ قانون دریایی

آثار انتقال مالکیت
‌انتقال مالکیت کشتی تاثیری در حقوق ممتاز نخواهد داشت. ‌

بعدی ❭