ماده ۹۵ مکرر ۱ قانون نظام صنفی کشور

رسیدگی به تخلفات اعضای هیات‌مدیره اتحادیه‌ها و هیات‌رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان حسب شکایات و گزارش‌هایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارش‌دهنده واصل می‌شود برعهده کمیسیون‌های نظارت است.

بعدی ❭