ماده ۲۸۵ قانون مدنی

موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.

بعدی ❭