ماده ۷۵۷ قانون مدنی

صلح بلاعوض نیز جائز است.

بعدی ❭