ماده ۳۳۸ قانون مدنی

بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.

بعدی ❭