ماده 338 قانون مدنی

بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)

نشست های قضایی (15 مورد)

برچسب‌ها